Номын булан байгуулав.

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 09. 08 цаг 54 минут
Дэлхийн Статистикийн өдрийг угтсан үйл ажиллагааны хүрээнд Мэргэжилтэн Э.Ган-Очир, Судлаач Н.Тамжидмаа нарын санаачлагаар Номын булан байгуулж хэлтсийн ажилчид ном хандивлах үйл ажиллагаа боллоо. Үйл ажиллагааны үеэр Статистик мэдээг богино хугацаанд зөв, хурдан унших тэмцээн зохион байгуулж, эхний 3 байрыг шалгаруулж дурсгалын зүйл гардуулав.
Дэлгэрэнгүй

Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ.

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 08. 08 цаг 09 минут
Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн хамт олон Ахмадын баярыг тохиолдуулан тус хэлтсээс тэтгэвэрт гарсан ахмадууддаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны 8 дугаар сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 11. 03 цаг 28 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2020 оны 8-р сарын байдлаар) IV.Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд 2020 оны 8 сарын байдлаар аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй, ажил хайж байгаа 274 хүн бүртгэгдсэн нь өмнөх сартай харьцуулахад 42.6 хувиар буурсан байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 48.9 хувь буюу 134 хүн нь эмэгтэйчүүд байна. Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны 10000 хүнд 85 ажил хайгч иргэн ногдож байхад Говь-Угтаал 470, Дэлгэрхангай 190, Гурвансайхан 179, Өндөршил 146, Дэрэн 122, Сайхан-Овоо 113, байгаа нь аймгийн дунджаас дээгүүр байна. V. Ажлын байрны зуучлал ХХҮГазрын 2020 оны 8 сарын мэдээгээр нийт 402 хүн ажлын байранд зуучлагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 17 хүнээр өссөн байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд ХАА, ан агнуур, ойн аж ахуйн салбарт 10.2 хувь, боловсруулах үйлдвэрт 0.5 хувь, цахилгаан эрчим хүч, хий, уур агааржуулалт 0.2 хувь, удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарт 4.7 хувь, боловсролын салбарт 4.0 хувь, үйлчилгээний бусад салбарт 49.8 хувь, хүний эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны салбарт 3.5 хувь, төрийн удирдлага ба батлах хамгаалах үйл ажиллагааны салбарт 9.7 хувь, тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагааны салбарт 1.5 хувь, урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбарт 2.0 хувь, санхүү болон даатгалын үйл ажиллагааны салбарт 1.5 хувь, бөөний ба жижиглэнгийн худалдааны салбарт 1.7 хувь нь зуучлагдсан байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийн 221 нь буюу 54.9 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Дэлгэрэнгүй

Өрхөд суурилсан түүвэр судалгааны Говийн бүсийн сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 20. 04 цаг 26 минут
Улсын хэмжээнд тогтмол явагдаж буй томоохон судалгаа болох Ажиллах хүч, Өрхийн нийгэм, эдийн засаг болон Хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын судалгаануудын судлаачдын Говийн бүсийн сургалт Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын Бага газрын чулуу байгалийн үзэсгэлэнт газар Говийн хүрхрээ жуулчны баазад 2020 оны 8 сарын 10-12-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд Дундговь, Өмнөговь, Дорноговь, Говьсүмбэр,Төв аймгуудын судалгааны баг хамрагдлаа. Сургалтыг цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдуулан орон нутагт бүсчилсэн хэлбэрээр цөөн тооны хүнийг хамруулан, зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд оролцогчдын зүгээс уг сургалтыг зохион байгуулснаар өрхөд суурилсан судалгааны түүврийн бус алдааг багасгах, судлаачдыг нэг ойлголтоор хангахад чухал, цаг үеэ олсон ажил боллоо гэж үнэлсэн юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны 7 дугаар сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 11. 07 цаг 53 минут
VI. Нийгмийн халамж 2020 оны 7 сарын байдлаар нийгмийн халамжийн сангаас 16773 хүнд 4 003.3 сая төгрөгийн тэтгэвэр тэтгэмж, халамжийг олгосон байна. Нийт тэтгэвэр тэтгэмж авагчдын 15.5 хувь буюу 2 605 хүн 0-3 насны хүүхдээ асарч буй эхчүүдэд 110.8 сая төгрөг, 5.2 хувь буюу 879 жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд 17.2 сая төгрөг , 11.1 хувь буюу 1876 иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэмжийг 946.9 сая төгрөг, 4.6 хувь буюу 788 иргэнд халамжийн тэтгэврийг 1 320.5 сая төгрөг, 26,7 хувь буюу 4493 иргэнд алдарт эхийн одонгийн мөнгөн тусламжийг 603.0 сая төгрөг, 15.5 хувь буюу 2611 нь насны хишигт 454.0 сая төгрөг, 18,4 хувь 3051 иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд 327.9 сая төгрөгийг зарцуулжээ. VII. Нийгмийн даатгал Аймгийн нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2020 оны 7 сарын байдлаар 19 337.2 сая төгрөг, зарлага 19 929.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс орлого 1 912.3 сая төгрөгөөр буюу 10.9 хувиар, зарлага 2 966.1 сая төгрөг буюу 17.5 хувиар тус тус өсчээ. Аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээгээр нийгмийн даатгалд 2020 оны 7 сарын байдлаар 9836 хүн шимтгэл төлөгч, даатгуулагчаар бүртгэгдсэний 2107 хүн буюу 21.4 хувь нь аж ахуйн нэгж, байгууллагаас, 3874 хүн буюу 39.3 хувь нь төсөвт байгууллагаас, 3855 хүн буюу 39.1 хувь нь сайн дураар шимтгэл төлсөн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад төсөвт байгууллагын даатгуулагч өсч, аж ахуй нэгж байгууллага даатгуулагч, сайн дурын даатгуулагч буурсан байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэврийн хэмжээ 2020 оны 7 сарын байдлаар 19 926.8 сая төг болж, үүний 84.4 хувийг өндөр настны, 9.8 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн, 2.7 хувийг тэжээгчээ алдсаны, 3.1 хувийг цэргийн тэтгэвэр эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

"Хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын судалгаа"-ны явцын хяналтыг ҮСХ-ноос хийлээ.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 27. 10 цаг 06 минут
"Хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын судалгаа"-ны мэдээлэл цуглуулалтын явцыг орон нутагт шалгах хяналтын удирдамжийн дагуу ҮСХ-ны Хүн ам, нийгмийн Статистикийн газрын дарга А.Амарбал, АХСА-ны ахлах статистикч Э.Гантуяа, статистикч Б.Уламбадрах нарын бүрэлдэхүүнтэй хяналтын багийнхан 2020 оны 7 сарын 24, 25-ний өдрүүдэд Дундговь аймагт ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Статистик мэдээ мэдээллийн ном хандивлалаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 27. 10 цаг 02 минут
Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 01 тоот захирамжаар "Иргэдийн ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах жил"болгон заралсантай холбогдуулан нийгмийн идэвхитэй Залуусын тохижуулсан Бүжгийн талбайд 100,000₮, Бүжгийн талбай болон Залуусын төгөлд Статистикийн мэдээллээ иргэдэд хүргэх зорилгоор Эмхэтгэл, танилцуулга, брошуруудаас хандивлалаа. Мөн цаашид сар бүр тоон мэдээллээ хэвлэн номын санг баяжуулахаар боллоо. Иргэд та бүхэн салхилангааа Статистик мэдээллээ авах боломжтой боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны 6 дугаар сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 10. 09 цаг 00 минут
Дундговь аймаг дахь Цагдаагийн газар нь 2020 оны 06 дугаар сард иргэн, хуулийн этгээдээс гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 813 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгасан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 151 гомдол, мэдээллээр буюу 15.6 хувиар хүлээн авсан гомдол, мэдээллийн тоо буурсан байна. Бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн 40 буюу 35.4 хувь нь хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 29 буюу 25.6 хувь нь хулгайлах гэмт хэрэг, 10 буюу 8.8 хувь нь хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргүүд байгаа бөгөөд эдгээр гэмт хэргүүд нийт хэргийн 70.0 хувийг эзэлж байна. Нийт гэмт хэргийн гаралт өсөхөд , хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үеэс 2.2 дахин, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг өмнөх оны үеэс 10 дахин өссөн нь шууд нөлөөлсөн байна. Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан 277.5 сая төгрөгийн хохирлын 162.6 сая төгрөгийн хохирлыг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлт 58.6 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 31.1 пунктээр өссөн. Тайлангийн хугацаанд 30 сая төгрөгний эд хөрөнгө битүүмжилсэн байна. Гэмт хэргийн улмаас 112 иргэн хохирч, 1 хүн нас барж, 52 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал хохирсон хүний тоо 2.6 хувиар, гэмтсэн хүн 79.3 хувиар өсч, нас барсан хүний тоо 50 хувиар буурсан байна. Гэмт хэрэгт нийт 78 хүн холбогдон шалгагдсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 22 холбогдогчоор буюу 39.3 хувиар өссөн үзүүлэлт байна. Нийт гэмт хэрэгт холбогдогчийн 7 буюу 8.9 хувь нь эмэгтэй хүн, 18 хүртэлх насны холбогдогч байхгүй,12 буюу 15.4 хувийг хувийн хэвшлийн байгууллагад ажиллагч эзэлж байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 4 дахин өсч, эмэгтэй холбогдогчийн тоо 22.2 хувь тус тус буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

 

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2020.10.21-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1530
Хонины мах,               кг 6000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

5000

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг

2530

Шингэн сүү,                 л 3000

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

50000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

50000
Бензин, А-80,              литр 1470
Бензин, А-92,              литр 1520
Дизелийн түлш,          литр 2130
Боодолтой өвс        боодол 13000

                    ЭНД ДАРНА УУ