2019 оны аймгийн Өрх хүн амын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 29. 11 цаг 30 минут
Аймгийн суурин хүн амын тоо 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 46437 болж, өмнөх оноос 383 хүнээр буюу 0.82 хувиар буурсан байна. Энэ нь Монгол улсын суурин хүн амын 1.4 хувийг эзэлж байна. Суурин хүн амын тоонд өөр аймаг, нийслэл болон гадаадад 6-аас дээш сараар амьдарч байгаа иргэдийг оруулж тооцоогүй бөгөөд тухайн аймгаас гадаадад 6 сараас дээш хугацаагаар амьдарч байгаа иргэд 418 байна.Суурин хүн амын 49.6 хувийг эмэгтэйчүүд, 50.4 хувийг эрэгтэйчүүд бүрдүүлж байна. Аймгийн хүн амын тооны өсөлтийн коэффицентийг 2001 оноос хойш харуулбал 2002-2014 онуудад аймгийн хүн ам 3.6-0.1 хувиар буурч, 2014-2018 онууд 0.9-1.9 хувиар өсч, 2019 онд -0,8 буюу буурсан үзүүлэлттэй байна.Хүн амын тоог сумдаар авч үзвэл Дэлгэрхангай сум өмнөх онтой ижил түвшинд, Дэрэн сум 0.6 хувиар өссөн бол бусад бүх сумдын хүм ам өмнөх онтой харьцуулбал 0.1-3.9 хувиар буурсан байна. Аймгийн нийт хүн амын 33.8 хувь буюу 15716 нь Сайнцагаан суманд, 12.5 хувь буюу 5806 хүн Эрдэнэдалай суманд, 6.1 хувь буюу 2812 нь Адаацаг суманд амьдарч байна. Суурин хүн амыг байршилаар нь авч үзвэл аймгийн төвд 12379 хүн буюу 26.7 хувь, сумын төвд 8473 хүн буюу 18.2 хувь, хөдөөд 25585 хүн буюу 55.1 хувь нь суурьшиж байна.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны Хүн амын ажил эрхлэлт, ажилгүйдлийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 26. 09 цаг 26 минут
Дундговь аймгийн хувьд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хүн ам 46437 болж өмнөх оноос 0.82 хувиар буюу 383 хүнээр буурсан байна. Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны дүнгээр аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны хүн ам буюу 15 болон түүнээс дээс насны хүн амын тоо 31001 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.54 хувиар буюу 165 хүнээр өссөн байна. Үүнээс үзэхэд хүн амын тоо буурсан ч хөдөлмөрийн насны хүн өссөн үзүүлэлттэй байна. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам буюу ажиллах хүч нь нийт ажиллагчид болон ажилгүй иргэдийн дүнгээр тодорхойлогдоно. 2019 оны эцсийн байдлаар эдийн засгийн идэвхтэй хүн 23187 болж өмнөх оноос 5.54 хувиар буурсан байна. Энэ нь нийт хүн амын 49.9 хувийг бүрдүүлж өмнөх оноос 2.5 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны 5 дугаар сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 11. 08 цаг 19 минут
ХХҮГазрын 2020 оны 5 сарын мэдээгээр нийт 208 хүн ажлын байранд зуучлагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 68 хүнээр өссөн байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд ХАА, ан агнуур, ойн аж ахуйн салбарт 13.9 хувь, боловсруулах үйлдвэрт 0.5 хувь, цахилгаан эрчим хүч, хий, уур агааржуулалт 0.5 хувь, удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарт 8.2 хувь, боловсролын салбарт 6.3 хувь, үйлчилгээний бусад салбарт 48.6 хувь, хүний эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны салбарт 2.9 хувь, төрийн удирдлага ба батлах хамгаалах үйл ажиллагааны салбарт 14.9 хувь, тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагааны салбарт 0.5 хувь, урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбарт 2.4 хувь, санхүү болон даатгалын үйл ажиллагааны салбарт 0.5 хувь, бөөний ба жижиглэнгийн худалдааны салбарт 1.0 хувь нь зуучлагдсан байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийн 118 нь буюу 56.7 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Дэлгэрэнгүй

ХАГАС ЖИЛИЙН МАЛ ТООЛЛОГЫН ХЯНАЛТААР СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 29. 09 цаг 44 минут
2020 оны Хагас жилийн мал тооллого болон Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгааны хяналтын ажлаар 5 хэсэг гарч 5-р сарын 26-аас 29-ний хооронд Өлзийт, Гурвансайхан, Хулд, Луус, Дэлгэрцогт, Дэрэн, Говь- Угтаал, Эрдэнэдалай зэрэг нийт 10 суманд ажиллалаа. Мөн "Малчдын аж байдал ба жендэр" туршилтын судалгааг малчин өрхийн эмэгтэйчүүдээс авсан юм.
Дэлгэрэнгүй

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 29. 09 цаг 26 минут
Тус аймгийн Прокурорын газраас зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2020 оны 5 сарын 29-ний өдөр зохион байгуулж, хэлтсийн удирдах ажилтнууд оролцлоо. Зөвлөгөөнөөр зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллагууд хамтран ажиллах нь чухал байгааг онцолсон юм.
Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 24. 09 цаг 34 минут
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй “Парисын хэлэлцээрийн хүрээнд Монгол улсын үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтын хэрэгжилтийг хөдөө аж ахуй, ой, газар ашиглалтын салбарт ил тод байдлаар тайлагнах, мониторингийн үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх нь” нэртэй төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэ төслийн хүрээнд ХАА-н салбарын ил тод байдлын тогтолцооны загвар, журам, удирдамж болон хүлэмжийн хийн ялгарлын тооллогын удирдамжийн үндсэн зарчмын талаарх онлайн сургалтанд Хэлтсийн ХАА хариуцсан мэргэжилтэн оролцож байна.
Дэлгэрэнгүй

"БҮХ НИЙТИЙН УГААЛГА, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ-2020" арга хэмжээнд хамрагдлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 20. 03 цаг 50 минут
Аймгийн Онцгой комиссын 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 12 хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн Сайнцагаан сумын Засаг даргын 2020 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/101 тоот захирамжаар "БҮХ НИЙТИЙН УГААЛГА, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ-2020" арга хэмжээг Мандалговь хотод үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, Байгууллагыг хамруулан орчны угаалга, цэвэрлэгээг зохион байгуулах ажлын хүрээнд хэлтсийн ажилчид идэвхтэй ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны 4 дүгээр сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 15. 12 цаг 50 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2020 оны 4-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 73.2 хувьтай буюу 2 549.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 105.5 хувьтай буюу 633.3 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3 210.1 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 78.0 хувьтай байна
Дэлгэрэнгүй

 

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2020.08.12-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1400
Хонины мах,               кг 7000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

6000

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг

2530

Шингэн сүү,                 л 2500

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

55000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

55000
Бензин, А-80,              литр 1490
Бензин, А-92,              литр 1540
Дизелийн түлш,          литр 2190
Боодолтой өвс        боодол -

                    ЭНД ДАРНА УУ